Zarząd spółki Deep Trait Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000780725, REGON: 383121126, NIP: 9462688107 („Spółka”), o kapitale zakładowy wniesionym i wpłaconym w całości, tj. w wysokości 107.500,00 zł, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza dokumentów akcji, w tym odcinków zbiorowych oraz warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

 

Dokumenty należy składać w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Spółki: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub w innym terminie i miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków złożenia dokumentów akcji z pełnomocnikiem zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji –Panem Sergii Shelpukiem.